Regulamin 2/2016

Regulamin konkursu „Aktywni razem”
przeprowadzonego w ramach akcji Zdrowo i Sportowo edycja 2015/2016
(dalej zwany „Regulaminem”)

Regulamin konkursu „Aktywni razem” przeprowadzonego w ramach akcji Zdrowo i Sportowo edycja 2015/2016
(dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Aktywni razem” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Tennis&Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bruzdowa 92, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111462 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej http://zdrowoisportowo.edu.pl/zdrowoisportwo/ (zwanej dalej „Internetową Stroną Konkursu”).

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem zdjęcia lub filmu zgłaszanego przez nią do Konkursu.

1.5. Konkurs skierowany jest do wychowawców, rodziców, trenerów i wszystkich pasjonatów aktywnego trybu życia, uprawnia sportu, a przede wszystkim wychowywania dzieci w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji.

1.6 Zdjęcia lub filmy przesłane przez Uczestników Konkursu pokazywać mają dzieci oraz ich opiekunów / rodziców / wychowawców podczas wspólnej aktywności ruchowej / sportowej, tym samym mają promować zdrowy i aktywny tryb życia oraz namawiać do wspólnej aktywności ruchowej / sportowej dzieci oraz ich opiekunów / rodziców / wychowawców.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs odbywa się w dniach 15 marca 2016 – 29 marca 2016.

2.2. Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się na adres akademia@zdrowoisportowo.edu.pl w terminie do 29 marca 2016 włącznie.

2.3. Rozwiązanie Konkursu, w szczególności ogłoszenie imienia i nazwiska zwycięzców Konkursu oraz prezentacja nadesłanych, ocenionych i zwycięskich filmów lub zdjęć, nastąpi w kanałach komunikacji wykorzystywanych do promowania akcji Zdrowo i Sportowo oraz w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez fundatora nagrody, tj. Kliniki Enel-Sport, www.enelsport.pl, Grupa Enel-Med (zwaną dalej Enel-Sport), w szczególności na Stronie Internetowej Konkursu.

3. ZASADY DOKONYWNIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

3.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie filmy lub zdjęcia, spełniające kryteria tematyczne opisane w punkcie 1.6 Regulaminu, a wykonane przez uczestnika, a jednocześnie autora zdjęć w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 29 marca 2016 r., które nie były wcześniej publikowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w Internecie (w tym na portalach społecznościach).

3.2. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi zgłosić się do bezpłatnej akcji Zdrowo i Sportowo, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://zdrowoisportowo.edu.pl/zdrowo-i-sportowo/ lub też „polubić” przynajmniej po jednym profilu w mediach społecznościowych organizatora Konkursu oraz fundatora nagród tj. Kliniki Enel-Sport.

3.3. Zgłoszenie do akcji Zdrowo i Sportowo lub „polubienie” dokonane na ww. profilach w mediach społecznościowych oraz przesłanie filmu lub zdjęcia konkursowego równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym http://www.kidsandsport.pl/home/polityka-prywatnosci-i-zasady-korzystania-ze-strony-internetowej-kidsandsport-pl-dawniej-kidsandtennis-com/

3.4. Po zgłoszeniu do akcji Zdrowo i Sportowo lub „polubieniu” ww. profili w mediach społecznościowych, uczestnik przesyła na adres akademia@zdrowoisportowo.edu.pl film lub zdjęcie konkursowe lub link do pobrania filmu lub zdjęcia konkursowego, umieszczony na dowolnym serwerze internetowym lub też, publikuje swoje zdjęcie lub film wraz z opisem „#ZdrowoISportowo” oraz „#EnelSport”.

3.4. Otrzymanie lub możliwość pobrania sprawnego, tj. działającego pliku komputerowego w jednym z formatów .avi; .mov; .mp4; .jpg; .gif; .tiff, .png jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia filmu lub zdjęcia uczestnika w Konkursie.

3.5. Poprawne odebranie i sprawdzenie działania filmu lub zdjęcia uczestnika zostanie obligatoryjnie potwierdzone przez Organizatora w mailu zwrotnym (tj. wysłanym na adres z którego dokonano zgłoszenia lub przesłania pliku) lub korespondencji w mediach społecznościowych. Brak potwierdzenie jest równoznaczny z odrzuceniem zgłoszenia, z przyczyn Regulaminowych.

3.6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie zapytania należy kierować na adres mailowy akademia@zdrowoisportwo.edu.pl

3.7. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 20 filmów lub zdjęć, chyba, że Organizator postanowi inaczej, w drodze odrębnych i nieobligatoryjnych ustaleń.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie 3 osobowym wyłonionym spośród trenerów zaangażowanych w akcję Zdrowo i Sportowo.

4.2. Jury obraduje w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, jego decyzje są ostateczne i zostają podane w sposób opisany w Regulaminie, w dzień po zakończeniu każdej mini edycji Konkursu.

4.3. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
– jest autorem filmu (filmów) lub zdjęcia (zdjęć) zgłoszonych przez niego do Konkursu;
– film (filmy) lub zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez niego do Konkursu, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności prawa do dysponowania wizerunkiem osoby małoletniej, o ile takie osoby wezmą udział w nagraniu filmu (filmów) lub zrobieniu zdjęcia (zdjęć) ;
– w przypadku, jeżeli film (filmy) lub zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego filmu lub zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do filmu (filmów) lub zdjęcia (zdjęć) przesłanych Organizatorowi (zwanego każdorazowo dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w szczególności dotyczy to publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania jak również publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także na potrzeby promocji akcji Zdrowo i Sportowo lub w jej materiałach edukacyjnych.

4.4. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na filmie (filmach) lub na zdjęciu (zdjęciach) zgłoszonym przez uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób poprzez:
– rozpowszechniania wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora w szczególności na Stronie Konkursu;
– umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych akcji Zdrowo i Sportowo;
– umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych fundatora nagród, Kliniki Enel-Sport.

4.5. Rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków.

4.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym w szczególności w celu umożliwienia odbioru nagrody) i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem fundatora nagrody, tj. Kliniki Enel-Sport i w zakresie danych niezbędnych do odebrania nagrody w Konkursie. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.

5. NAGRODY

5.1. Nagrodami w Konkursie są 3 indywidualne zaproszenia do Kliniki Enel-Sport, ul. Łazienkowska 3, Warszawa, www.enelsport.pl

5.2. Każde zaproszenie jest indywidualną, odrębną i równowartościową nagrodą zawierającą diagnostykę funkcjonalną jednego dziecka, obejmującą: ocenę postawy w staniu oraz podczas chodu.
Dojrzałość reakcji równoważnych oraz nastawczych podczas ruchu oraz zmiany płaszczyzny podporu (czyli w skrócie zdolność współdziałała układu nerwowego oraz kostno-szkieletowego w celu ustabilizowania postawy w ruchu i statyce). Dodatkowo przy pomocy testów zbadana będzie koordynacja oko-ręka dominująca (jeśli będzie to możliwe również pomocnicza). Na koniec biodex balance – ocena równowagi ciała w statyce przy pomocy platformy.
Wszystkie wyniki testów wraz z interpretacją zostaną przesłane rodzicom / opiekunom na podane podczas rejestracji w Konkursie adresy poczty e-mailowej, w formie raportu.

5.3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej emailem lub telefonicznie najpóźniej w terminie 2 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W tym samym czasie zostanie do Laureatów wysłany voucher potwierdzający prawo do bezpłatnego wizyty w Klinice Enel-Sport w celu przeprowadzenia diagnostyki opisanej w punkcie 5.2 Regulaminu.

5.4 Laureaci, poprzez korespondencję wysłaną na adres recepcja@enelsport.pl (podając numer kontaktowy, na który oddzwoni przedstawiciel Enle-Sport), we własnym zakresie i na własny koszt ustalają godzinę wizyty w Klinice Enel-Sport, a także we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie transport do i z Kliniki Enel-Sport. Wizyta odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2016 (sobota).

5.5. Laureat dysponujący nagrodą w postaci zaproszenia do Kliniki Enel-Sport, uprawniony jest do zabrania ze sobą jednego dziecka.

5.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych mini edycji Konkursu, na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

6.5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

Organizator

Podziel się tą treścią:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •