Zobaczcie jak ćwiczymy

Regulamin konkursu „Zobaczcie jak ćwiczymy”

Regulamin konkursu „Zobaczcie jak ćwiczymy” przeprowadzonego w ramach Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli oraz akcji Zdrowo i Sportowo
(dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zobaczcie jak ćwiczymy” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Tennis&Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bruzdowa 92, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111462 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.kidsandsport.pl (zwanej dalej „Internetową Stroną Konkursu”), https://www.kidsandsport.pl/szkolenia/zobaczcie-jak-cwiczymy/ .
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest uczestnikiem Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli lub zgłosiła placówkę do akcji Zdrowo i Sportowo, która jest autorem zdjęcia zgłaszanego przez nią do Konkursu
1.5. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców, trenerów i wszystkich pasjonatów aktywnego trybu życia, uprawnia sportu, a przede wszystkim wychowywania dzieci w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji.
1.6. Zdjęcie musi zawierać materiały (np. w kadrze zdjęcia pojawia się wydruk konspektu zajęć wraz z logo akcji Zdrowo i Sportowo lub Kids&Sport) oraz ćwiczące dzieci.

2. ZGŁOSZENIE I TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs odbywa się w dniach 11 października 2017 – 25 października 2017.
2.2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają poprzez wysłanie do organizatora zdjęcia (max 3 szt.) prezentującego wykorzystanie materiałów edukacyjnych, przesyłanych w ramach Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli lub akcji Zdrowo i Sportowo. Zdjęcia należy wysłać na adres poczty elektronicznej: akademia@kidsandsport.pl lub wiadomości na oficjalnym profilu Kids&Sport na portalu Facebook: https://www.facebook.com/kidsandsport/.
2.3. Rozwiązanie Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy, nastąpi w kanałach komunikacji wykorzystywanych do promowania Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli oraz akcji Zdrowo i Sportowo, w szczególności na Stronie Internetowej Konkursu.
2.4 Otrzymanie lub możliwość pobrania sprawnego, tj. działającego pliku komputerowego w jednym z formatów .jpg; .gif; .tiff, .png jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia zdjęcia uczestnika w Konkursie.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie zdjęcia, spełniające kryteria tematyczne opisane w punkcie 1.6 Regulaminu, a wykonane przez uczestnika, a jednocześnie autora.
3.2. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie 3 osobowym wyłonionym spośród trenerów zaangażowanych w działalność Organizatora. Jury obraduje w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, jego decyzje są ostateczne i zostają podane w sposób opisany w Regulaminie, w dzień po zakończeniu Konkursu.
3.3. Wybór zwycięzcy następuje poprzez wskazanie najciekawszego zdjęcia spośród wszystkich nadesłanych prawidłowo przez uczestników Konkursu.
3.4. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
– jest autorem zdjęcia (zdjęć) zgłoszonych przez niego do Konkursu;
– zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez niego do Konkursu, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności prawa do dysponowania wizerunkiem osoby;
– w przypadku jeżeli zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do filmu (filmów) lub zdjęcia (zdjęć) przesłanych Organizatorowi (zwanego każdorazowo dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w szczególności dotyczy to publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania jak również publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także na potrzeby promocji akcji Zdrowo i Sportowo lub w jej materiałach edukacyjnych.
3.5. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciu (zdjęciach) zgłoszonym przez uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób poprzez:
– rozpowszechniania wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora w szczególności na Stronie Konkursu;
– umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych akcji Zdrowo i Sportowo;
– umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych fundatora nagród.
3.6. Rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków.
3.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym w szczególności w celu umożliwienia odbioru nagrody) i marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem fundatora nagrody i w zakresie danych niezbędnych do odebrania nagrody w Konkursie. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.
3.8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.

4. NAGRODA
4.1. Nagrodą w Konkursie jest 1 drabinka koordynacyjna, zaprezentowana w materiałach graficznych promujących Konkurs.
4.2. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej emailem lub telefonicznie najpóźniej w terminie 2 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
4.3. Laureatowi nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych mini edycji Konkursu, na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
5.5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

Organizator

Pobierz Regulamin w pliku PDF

Podziel się tą treścią:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •