„Sportowa Maxiplansza”

Regulamin konkursu „Sportowa Maxiplansza”

Regulamin konkursu „Sportowa Maxiplansza” przeprowadzonego w ramach Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli
(dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Sportowa mata” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Tennis&Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bruzdowa 92, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111462 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.kidsandsport.pl (zwanej dalej „Internetową Stroną Konkursu”).

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest uczestnikiem Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli.

1.5. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców, trenerów i wszystkich pasjonatów aktywnego trybu życia, uprawnia sportu, a przede wszystkim wychowywania dzieci w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji.

2. ZGŁOSZENIE I TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs odbywa się w dniach 23 sierpnia 2017 – 31 sierpnia 2017.

2.2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają w sposób automatyczny, tzn. poprzez uczestnictwo w Rocznym Programie Szkoleniowym dla Nauczycieli.

2.3. Rozwiązanie Konkursu, o ile wyrazi na to zgodę zwycięzca, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska, nastąpi w kanałach komunikacji wykorzystywanych do promowania Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli, w szczególności na Stronie Internetowej Konkursu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie 3 osobowym wyłonionym spośród trenerów zaangażowanych w działalność Organizatora.

3.2. Jury obraduje w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, jego decyzje są ostateczne i zostają podane w sposób opisany w Regulaminie, w dzień po zakończeniu Konkursu.

3.3. Wybór zwycięzcy następuje poprzez losowanie spośród wszystkich uczestników Rocznego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli

4. NAGRODA

4.1. Nagrodą w Konkursie jest 1 Maxiplansza, zaprezentowana w materiałach graficznych promujących Konkurs.

4.2. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej emailem lub telefonicznie najpóźniej w terminie 2 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4.3. Laureatowi nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych mini edycji Konkursu, na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

6.5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

Organizator

Podziel się tą treścią:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •